Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Wapenmeester, gevestigd te Gorinchem.

Artikel 1:   Definities

1.1         Wapenmeester is een online winkel in schietsport accessoires, welke via www.wapenmeester.nl bezocht kan worden.

Artikel 2:   Toepasselijkheid
2.1         Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Wapenmeester.nl, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2         Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3         Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4         Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van de site worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wapenmeester.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3:   Overeenkomst
3.1         Een overeenkomst komt tot stand:
a.    na het plaatsen van een bestelling bij Wapenmeester via de website www.Wapenmeester.nl.
b.    door het kennis nemen en accepteren van de Algemene Voorwaarden van Wapenmeester
c.    na acceptatie van de bestelling van een klant door Wapenmeester.
d.    Wapenmeester is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4:   Aanbod
4.1         Wapenmeester zal de aangeboden goederen zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw afbeelden en omschrijven als de redelijkheid vereist.
4.2         Afbeeldingen gelden echter slechts bij benadering, kleuren kunnen afwijkingen van de werkelijke kleur. Dit is geen reden voor schadevergoeding.

Artikel 5:   Prijzen
5.1         De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
5.2         De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen de tarieven zoals gespecificeerd op de website. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land, hiervoor worden de PostNL verzendkosten aangehouden.
5.3         Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele invoer- en zetfouten.
5.4         Prijswijzigingen die tot stand komen na het aangaan van de overeenkomst zullen niet worden doorberekend aan de klant.

Artikel 6:   Betalingen
6.1         Betaling kan plaats vinden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:
a.    vooruitbetaling middels overboeking per bank of giro.
b.    direct en online door middel van een betaling via IDeal.
c.     betaling bij afhalen.
6.2         Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na acceptatie van de bestelling.
6.3         Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Wapenmeester.

Artikel 7:   Leveringen
7.1         Wapenmeester streeft ernaar om bestellingen uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door de klant aangegeven afleveradres. Hiertoe is Wapenmeester  echter niet verplicht.
7.2         De uiterste leveringstermijn is tien werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Wapenmeester kan worden toegerekend. Het verzenden van uw bestelling wordt middels e-mail aan u bevestigd.
7.3         Wapenmeester doet haar uiterste best om de informatie in de online winkel up to date te houden. Indien onverhoopt de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of niet (geheel of gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Wapenmeester zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen binnen veertien dagen.

7.4 Het standaard verzendtarief bedraagt 8,00 Euro.

Artikel 8:   Retourneren en omruilen van artikelen
8.1         Wapenmeester doet er alles aan om de klant via onze website juist te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren, de eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd, tenzij Wapenmeester in gebreke is gebleven.
8.2         Artikelen, die via de site zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
a.    deze artikelen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via het e-mailadres: ingrid@Wapenmeester.nl. In de aanmelding van een retourzending dient vermeld te worden: klantnaam; het ordernummer; welk(e) artikel(en) het betreft. Indien het verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de klant binnen drie werkdagen een e-mail met bevestiging met hierin het adres waarnaar de retourzending kan worden verzonden.
b.    de artikelen dienen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
c. artikelen die in de uitverkoop met een korting van 10% of meer zijn gekocht mogen NIET geruild of geretourneerd worden.
d.    de artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres van Wapenmeester geretourneerd en ontvangen zijn.
8.3         Wapenmeester accepteert uitsluitend retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.4         Een retourzending zal na aanmelding en ontvangst per e-mail bevestigd worden. Het te restitueren bedrag zal, ongeacht de gekozen betaalmethode, door Wapenmeester  worden gecrediteerd binnen veertien werkdagen na ontvangst van de retourzending.
8.5         De klant dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen altijd voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9:   Zichttermijn en annulering
9.1         De klant kan, zonder betaling van extra kosten en zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst de bestelling kosteloos annuleren. Hiertoe dient een e-mail gestuurd te worden naar ingrid@Wapenmeester.nl, met daarin: klantnaam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens. Daarnaast dient vermeld te worden dat de order geannuleerd dient te worden binnen de 24-uurs termijn. De annulering van de order zal per e-mail worden bevestigd. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, zal Wapenmeester het totale orderbedrag uiterlijk binnen veertien werkdagen restitueren.
9.2         De klant heeft conform de Wet Koop op afstand een zichttermijn van zeven werkdagen na ontvangst. Dit houdt in dat de klant zonder betaling van kosten en zonder opgave van redenen de bestelling kan annuleren. De klant kan op deze wijze het gehele orderbedrag terugkrijgen. De klant dient echter wel de bestelling op eigen kosten te retourneren. Afgeprijsde (meer dan 10%) artikelen kunnen niet geretourneerd worden en zijn derhalve van het zichtrecht uitgesloten.
Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
a.    binnen zeven dagen na ontvangst dient een e-mail gestuurd te worden aan ingrid@Wapenmeester.nl met daarin: klantnaam; ordernummer; en (indien van toepassing) bankgegevens. Daarnaast dient vermeld te worden dat de order geannuleerd dient te worden volgens de Wet Koop op afstand. De annulering van de order zal per e-mail worden bevestigd. Indien het verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de klant binnen drie werkdagen een e-mail met hierin de bevestiging en het adres waarnaar de retourzending kan worden verzonden.
b.    artikelen dienen in originele staat van verzending te zijn, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
c.     retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.
Zodra de retourzending is ontvangen en verwerkt ontvangt de klant een bevestiging per e-mail.
Restitutie van het orderbedrag zal binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van de retourzending door Wapenmeester  plaats vinden.

Artikel 10: Klachten
10.1      Wapenmeester doet haar uiterste best om een perfect product bij de klant af te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen dan kan de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling contact met Wapenmeester.nl opnemen door middel van een mail naar ingrid@Wapenmeester.nl.
In overleg met de klant zal Wapenmeester trachten het probleem zo spoedig mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid op te lossen. Teneinde de klacht zo snel mogelijk te verhelpen verzoekt Wapenmeester de klant om de klachtenprocedure strikt op te volgen. De kosten voor het retour zenden van het artikel waarover een klacht zich voordoet komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Klachten zullen niet gegrond worden verklaard wanneer:
a.    producten al gebruikt zijn (tweedehands artikelen uitgezonderd)
b.    wanneer de klant zelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c.     wanneer de klant de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd
d.    wanneer het duidelijk is dat de klant onzorgvuldig met het artikel is omgegaan
10.2      De klant dient zich te realiseren dat tweedehands artikelen reeds gebruikt zijn. De term “zo goed als nieuw” wil dus niet zeggen dat een artikel nieuw is. Klachten omtrent het niet nieuw genoeg zijn van artikelen worden derhalve niet in behandeling genomen.

Artikel 11: Bestelling/Communicatie
11.1      Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Wapenmeester, is Wapenmeester niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wapenmeester.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1      Wapenmeester is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door Wapenmeester verkochte producten.

Artikel 13: Overmacht
13.1      Wapenmeester is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wapenmeester.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wapenmeester.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Wapenmeester.nl of van derden daaronder begrepen. Wapenmeester heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wapenmeester.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3      Wapenmeester kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4      Voor zover Wapenmeester ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wapenmeester gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Privacy
14.1      Wapenmeester behandelt persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 15: Auteursrecht
15.1      Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Wapenmeester.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland tot uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2      Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
a.    zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
b.    zullen Wapenmeester en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

ingrid@Wapenmeester.nl

Copyright © 2022 Wapenmeester. All rights reserved.